Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Accés

Vies i requisits d'accés

Per establir les condicions d'accés i criteris d'admissió al màster s'ha tingut en compte la norma establerta en l'article 16 i 17 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010:

  1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti, al país en què s'ha expedit el títol, per a l'accés a ensenyaments de Màster.
  2. Podran també accedir al Màster els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de Lleida que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

 Perfil d'ingrés recomanat

El màster va dirigit a persones interessades en el desenvolupament de les àrees rurals (públic i privat) i en l'ecologia, ordenació i dinamització de les àrees de muntanya. El perfil recomanat és el de titulats en geografia i les diferents titulacions de la branca de ciències socials i jurídiques (administració i direcció d'empreses, economia, dret, turisme i gestió turística, educació social i comunicació audiovisual), així com aquells titulats de les branques d'arquitectura i enginyeria, ciències i arts i humanitats interessats en la gestió de les àrees de muntanya.

 

Per conèixer tots els requisits d'accés a aquest màster consulteu el document següent:       Requisits d'accés i criteris d'admissió.