Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Treball de Fi de Màster

És un treball individual aplicat a un territori de muntanya sobre un tema de planificació territorial (prevenció de riscos, planejament urbanístic,...), pla de dinamització econòmica o projecte empresarial en un àmbit específic de muntanya. En funció de la temàtica triada pels alumnes, cada treball disposarà d'un tutor especialista en la matèria d'acord amb les disposicions de la comissió d'estudis del Màster i segons els criteris de disseny, execució, supervisió i avaluació establerts per la susdita comissió i detallats en la fitxa adjunta.

El TFM podrà orientar-se al desenvolupament de projectes i investigacions ja siguin a proposta de l'estudiant o vinculats a les institucions i empreses que col·laborin amb el màster.

També podeu consultar més informació detallada a la guia docent de l'assignatura situada al final de la pàgina https://mastermuntanya.udl.cat/ca/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents/