Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Pla d'estudis i guies docents

PLA D'ESTUDIS DEL MÀSTER EN GESTIÓ DE ÀREEES DE MUNTANYA

Pla d'estudis:

Els continguts del màster s'organitzen en dos grans blocs constituïts per un bloc de matèries obligatòries i un de matèries optatives. A més, d'acord amb els objectius professionalitzants del Màster s'inclouen pràctiques externes obligatòries en diverses empreses i institucions públiques i privades dedicades a la gestió del patrimoni, així com en empreses de comunicació. A més, la metodologia docent es fonamenta en activitats formatives que operen amb la realitat del sector (anàlisi de cas, visites, elaboració de projectes, treballs en grup). Així mateix, el TFM podrà orientar-se al desenvolupament de projectes i investigacions ja siguin a proposta de l'estudiant o vinculats a les institucions i empreses que col·laborin amb el màster.

La participació de professorat vinculat a projectes d'anàlisi i gestió de les àrees de muntanya reforça també la vinculació dels continguts del màster i del treball dels estudiants amb la realitat del sector.

Cursar el màster a temps complet o a temps parcial

En funció de les necessitats, de la decicació i de les expectatives que tingui cada estudiant/a, el màster es pot cursar:

    a temps complet (matriculant els 60 crèdits del màster) o

    a temps parcial (cursant un mínim de 12 crèdits per curs, i distribuint la resta en els cursos següents).

Segons la normativa de permanència de la Universitat de Lleida, l'alumnat a temps complet té un màxim de 2 cursos per a acabar el máster, mentre que l'alumnat a temps parcial disposa de 3 cursos per fer-ho.

 

Matèries

Crèdits

Obligatòries

30 ECTS

Optatives

18 ECTS

Complements formatius

-

Pràctiques externes

6 ECTS

Treball fi de màster

6 ECTS

TOTAL

60 ECTS

 

MATÈRIES (UNA MATÈRIA INCLOU DIVERSES ASSIGNATURES; PER LES ASSIGNATURES ON MATRICULAR-SE CONSULTEU AL FINAL DE LA PÀGINA):

Fonaments d'anàlisi i gestió de les àrees de muntanya (OB)

Tallers: diagnosi, planificació i gestió d'àrees de muntanya (OB)

Criteris de sostenibilitat per a la promoció local d'activitats (OP)

Gestió del medi natural i el risc (OP)

Instruments específics per a la planificació i gestió d'àrees de muntanya (OP)

Desenvolupament d'activitats turístiques (OP)

Pràctiques externes

Treball de Fi de Màster

 

Mòdul Obligatori. Fonaments d'anàlisi i gestió (30 ECTS). PRESENCIAL

Matèria 1. "Fonaments d'anàlisi i gestió de les àrees de muntanya" (18 ECTS)

Aborda els referents acadèmics fonamentals per al reconeixement i gestió de les àrees de muntanya. Aquesta matèria s'ha estructurat seguint els dos grans àmbits de la gestió:

  • "Medi ambient, economia i societat a les àrees de Muntanya” (9 ECTS), que significa abordar els aspectes ambientals generals que caracteritzen les àrees de muntanya, amb una atenció especial als riscos geològics. Així mateix s'introdueix el coneixement d'unes societats caracteritzades per una forta ruralitat i amb unes perspectives econòmiques limitades, que parteixen de l'agricultura tradicional i evolucionen cap a una component fortament turística i noves expectatives en els serveis.
  • "Eines de planificació i gestió de les àrees de muntanya” (9 ECTS), que comprenen una gran diversitat d'instruments, des de les polítiques agràries i territorials específiques per a la muntanya, fins als plans i instruments generals que incideixen a la muntanya i haurien de tenir en compte la seva especificitat. Tot això amb una atenció especial per al plantejament i desenvolupament de nous projectes empresarials.

Matèria 2. “Tallers: diagnosi, planificació i gestió d'àrees de muntanya” (12 ECTS)

Introdueix en l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits en la matèria precedent a través de dues estàncies en àrees de muntanya i l’exercitació dels alumnes en el treball de reconeixement, planificació i gestió.       

  • "Anàlisi, descripció i diagnosi a la muntanya mitjana/seca”(3 ECTS), que ha de fer incidència en la diagnosi territorial. Aquest taller es troba estrictament vinculat a l'assignatura teòrica sobre “Medi ambient, economia i societat a les àrees de Muntanya” citada anteriorment: aprofundeix en la pràctica de la diagnosi de les àrees de muntanya i es desenvoluparà immediatament després d'aquesta assignatura.
  • "Planificació i gestió a alta muntanya"(9 ECTS), on a més d'un sector agrari molt fonamentat en la pastura, s'ha d'abordar el turisme de neu, els esports d'aventura i altres singularitats relacionades amb l'altitud i les fortes pendents, així com els espais naturals protegits.

 

Mòdul Optatiu (18 ECTS). NO PRESENCIAL, VIRTUAL

Inclou quatre matèries amb diverses assignatures optatives que seran de caràcter virtual entre les quals els matriculats han de triar 6 assignatures (de 3 crèdits cadascuna) entre les 9 assignatures que seran ofertes anualment, independentment de les matèries en les quals aquestes s'incloguin. Les assignatures ofertes s'organitzen en quatre grups de matèries temàtiques que inclouen:

  • "Criteris de sostenibilitat per a la promoció local d'activitats” (12 ECTS) que incideixen a les bases del desenvolupament econòmic de les àrees de muntanya.
  • "Desenvolupament d'activitats turístiques” (12 ECTS) que incideixen en el desenvolupament del sector turístic. Cal notar qui dins d'aquesta matèria es preveu un taller específic (3 crèdits) que es realitzarà a la muntanya mitjana i serà orientat al sector turístic, que representa una excepció dins del caràcter virtual de tot el bloc.
  • "Gestió del medi natural y el risc” (12 ECTS) que es refereixen a la gestió dels equilibris ambientals de les àrees de muntanya amb especial incidència en els riscos. Dins de la matèria es preveu un  taller als Alps (3 crèdits) sobre riscos relacionats amb la muntanya alpina que s'oferirà alternativament amb el taller precedent.
  • "Instruments específics per a la planificació y gestió d'àrees de muntanya” (12 ECTS) en les quals s'inclouen assignatures de diferents àmbits temàtics que complementen l'oferta existent, particularment referides a aspectes instrumentals com la cartografia, SIG i noves tecnologies i resolució de conflictes.

 Pràctiques externes (6 ECTS)

Es realitzaran en empreses o administracions que treballen en la planificació dels territoris de muntanya o la seva dinamització econòmica, en les quals els estudiants realitzessin funcions d'estudi i diagnosi de la realitats físiques i socioeconòmiques de la muntanya i/o de realització o desenvolupament de plans o propostes d'ordenació o desenvolupament d'activitats en àrees de muntanya.

 Treball de fi de màster (6 ECTS)

És un treball individual aplicat a un territori de muntanya sobre un tema de planificació territorial (prevenció de riscos, planejament urbanístic,...), pla de dinamització econòmica o projecte empresarial en un àmbit específic de muntanya. En funció de la temàtica triada pels alumnes, cada treball disposarà d'un tutor especialista en la matèria d'acord amb les disposicions de la comissió d'estudis del Màster i segons els criteris de disseny, execució, supervisió i avaluació establerts per la susdita comissió i detallats en la fitxa corresponent de la guia docent.

Normativa que s’aplica a totes les assignatures del màster 

Davant dels canvis normatius i la impossibilitat d’actualitzar les guies docents (els serveis informàtics de la Universitat de Lleida estan treballant per trobar una solució) les següents indicacions s'apliquen a totes les guies docents: Frau acadèmic i Avaluació alternativa