Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Pla d'estudis i guies docents

PLA D'ESTUDIS DEL MÀSTER EN GESTIÓ DE ÀREEES DE MUNTANYA

Pla d'estudis:

Els continguts del màster s'organitzen en dos grans blocs constituïts per un bloc de matèries obligatòries i un de matèries optatives. A més, d'acord amb els objectius professionalitzants del Màster s'inclouen pràctiques externes obligatòries en diverses empreses i institucions públiques i privades dedicades a la gestió del patrimoni, així com en empreses de comunicació. A més, la metodologia docent es fonamenta en activitats formatives que operen amb la realitat del sector (anàlisi de cas, visites, elaboració de projectes, treballs en grup). Així mateix, el TFM podrà orientar-se al desenvolupament de projectes i investigacions ja siguin a proposta de l'estudiant o vinculats a les institucions i empreses que col·laborin amb el màster.

La participació de professorat vinculat a projectes d'anàlisi i gestió de les àrees de muntanya reforça també la vinculació dels continguts del màster i del treball dels estudiants amb la realitat del sector.

Cursar el màster a temps complet o a temps parcial

En funció de les necessitats, de la decicació i de les expectatives que tingui cada estudiant/a, el màster es pot cursar:

    a temps complet (matriculant els 60 crèdits del màster) o

    a temps parcial (cursant un mínim de 12 crèdits per curs, i distribuint la resta en els cursos següents).

Segons la normativa de permanència de la Universitat de Lleida, l'alumnat a temps complet té un màxim de 2 cursos per a acabar el máster, mentre que l'alumnat a temps parcial disposa de 3 cursos per fer-ho.

Matèries

Crèdits

Obligatòries

30 ECTS

Optatives

18 ECTS

Complements formatius

-

Pràctiques externes

6 ECTS

Treball fi de màster

6 ECTS

TOTAL

60 ECTS

 

Tingueu en compte què:

Davant dels canvis normatius i la impossibilitat d’actualitzar les guies docents (la Universitat de Lleida estan treballant per trobar una solució) les següents indicacions s'apliquen a totes les guies docents: Frau acadèmic i Avaluació alternativa

En línies generals les assignatures optatives són virtuals, excepte dues assignatures presencials (codi 12428 i 12434). Tingueu especialment en compte que l'assignatura 12434 RISCOS NATURALS EN ZONES ALPINES, per temes logístics, té limitat el nombre màxim de matriculats a 14 persones. La matrícula a aquesta assignatura es farà per ordre d'inscripció; un cop assolits els 14 matriculats no permetrà més inscripcions.