Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Pla d'estudis i guies docents

PLA D'ESTUDIS DEL MÀSTER EN GESTIÓ DE ÀREEES DE MUNTANYA

Pla d'estudis:

Els continguts del màster s'organitzen en dos grans blocs constituïts per un bloc de matèries obligatòries i un de matèries optatives. A més, d'acord amb els objectius professionalitzants del Màster s'inclouen pràctiques externes obligatòries en diverses empreses i institucions públiques i privades dedicades a la gestió del patrimoni, així com en empreses de comunicació. A més, la metodologia docent es fonamenta en activitats formatives que operen amb la realitat del sector (anàlisi de cas, visites, elaboració de projectes, treballs en grup). Així mateix, el TFM podrà orientar-se al desenvolupament de projectes i investigacions ja siguin a proposta de l'estudiant o vinculats a les institucions i empreses que col·laborin amb el màster.

La participació de professorat vinculat a projectes d'anàlisi i gestió de les àrees de muntanya reforça també la vinculació dels continguts del màster i del treball dels estudiants amb la realitat del sector.

Cursar el màster a temps complet o a temps parcial

En funció de les necessitats, de la decicació i de les expectatives que tingui cada estudiant/a, el màster es pot cursar:

    a temps complet (matriculant els 60 crèdits del màster) o

    a temps parcial (cursant un mínim de 12 crèdits per curs, i distribuint la resta en els cursos següents).

Segons la normativa de permanència de la Universitat de Lleida, l'alumnat a temps complet té un màxim de 2 cursos per a acabar el máster, mentre que l'alumnat a temps parcial disposa de 3 cursos per fer-ho.

Matèries

Crèdits

Obligatòries

30 ECTS

Optatives

18 ECTS

Complements formatius

-

Pràctiques externes

6 ECTS

Treball fi de màster

6 ECTS

TOTAL

60 ECTS

 

Tingueu en compte què:

- Davant dels canvis normatius i la impossibilitat d’actualitzar les guies docents (la Universitat de Lleida estan treballant per trobar una solució) les següents indicacions s'apliquen a totes les guies docents: Frau acadèmic i Avaluació alternativa

- En línies generals les assignatures optatives són virtuals, excepte dues assignatures presencials (codi 12428 i 12434). Tingueu especialment en compte que l'assignatura 12434 RISCOS NATURALS EN ZONES ALPINES, per temes logístics, té limitat el nombre màxim de matriculats a 14 persones. La matrícula a aquesta assignatura es farà per ordre d'inscripció; un cop assolits els 14 matriculats no permetrà més inscripcions.

- El professorat del màster és responsable únicament de la part docent de les assignatures. És responsabilitat de l’alumnat gestionar els diversos aspectes logístics o de documentació necessaris per al bon desenvolupament de la sortida. Igualment, l’alumnat que assisteix a la sortida ho fa sota la seva responsabilitat. La Universitat obrarà perquè la participació tingui el menor risc possible. No obstant, el primer responsable de la pròpia seguretat és l’alumnat. El professorat o la coordinació no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants. L’alumnat menor de 28 anys està cobert per l’assegurança que es fa quan es matricula a la Universitat. L'alumnat major de 28 anys no estarà cobert per aquesta assegurança i haurà de contractar la seva pròpia pòlissa d'accidents. La Universitat de Lleida disposa de diverses assegurances que es poden consultar a: https://www.udl.cat/ca/serveis/patrimoni/asseg/.