Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Objectius i competències

Objectius

El Màster planteja una visió integral de la muntanya amb la finalitat d’adquirir formació professional en:

  1. L’anàlisi i interpretació de les singularitats de tipus mediambiental i dels riscos naturals associats.
  2. La comprensió de les problemàtiques intersectorials de les àrees de muntanya i la cerca de solucions integrades.
  3. El reconeixement i l’ús de les diferents normatives adreçades a l’ordenació de les àrees de muntanya.
  4. La concepció i desplegament d’iniciatives en el context socioeconòmic muntanyenc.
  5. La gestió sostenible dels espais de muntanya.

 

Competències

Bàsiques (Annex I apartat 3.3 del Reial decret 861/2010)

Generals

Específiques

B06 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CG1 Valorar els mecanismes d'interacció de la societat amb el medi ambient en la perspectiva de la presa de decisions

CE1 Reconèixer, caracteritzar i interpretar la   singularitat física i humana de la muntanya i explicar la diversitat dels territoris de muntanya.

B07 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CG2 Manejar i emprar els mètodes i tècniques d'anàlisi i interpretació de les variables i fonts estadístiques socioeconòmiques i mediambientals.

CE2 Analitzar, interpretar i avaluar els processos de canvi i conflictes mediambientals en atenció a la preservació de la biodiversitat i equilibris ambientals en àrees de muntanya.

B08 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CG3 Treballar en equip en un context multidisciplinari amb l'habilitat d'incorporar les aportacions fetes donis de diferents àmbits conceptuals i metodològics a través d'una reflexió i treball compartits.

CE3 Dissenyar, redactar i desenvolupar plans i projectes de prevenció de riscos, ordenació de recursos i planificació física.

B09 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG4 Analitzar les dinàmiques de fons de les situacions noves i complexes, dissenyar estratègies alternatives de resolució i aprofitar el potencial de millores.

CE4 Identificar les fonts cartogràfiques essencials i aplicar els Sistemes d'Informació Geogràfica a la realitat física i social

B10 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

CG5. Intervenir en la resolució de conflictes i la definició d'objectius i mesures de desenvolupament entre els agents locals, privats i administració.

CE5 Analitzar els processos de desenvolupament econòmic en àrees de baixa densitat demogràfica

 

 

CE6 Dissenyar projectes de desenvolupament local en el context dels plans i ajudes públiques per al desenvolupament i promoció de les àrees rurals i de muntanya.

 

 

CE7 Dissenyar alternatives de creixement i desenvolupament d'activitats turístiques, aprofitaments energètics i altres sectors innovadors en àrees de muntanya.